Shareholders

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Fair Place Finance S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31/12/2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 42 612 11 82. 

 

CALL FOR SUBMITTING SHARES TO THE COMPANY

In connection with entry into force of the Act of August 30, 2019 amending the Act – the Code of Commercial Partnerships and Companies and Certain Other Acts (Dz. U. [Journal of Laws] of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the “Act”, Fair Place Finance S.A. (hereinafter referred to as the: Company”) informs shareholders of introduction to the Polish legal order of obligatory dematerialization of company shares, which means that paper form of shares will be replaced by an electronic record in the shareholder register kept by an entity referred to in Article 328(1)(2) of the Code of Commercial Companies and Partnerships in the wording specified by the Act.

In accordance with the changes made, the applicable share certificates issued by the Company lose their validity by virtue of the law as of March 1 2021. After this date, shares will not serve as a document confirming the shareholder status, but will only serve as evidence necessary to update an electronic shareholder register. After March 1, 2026, equity interest of shareholders whose share certificates have not been submitted to the company and have not been recorded in the electronic shareholder register will be no longer protected.

In connection with the above mentioned changes, the Management Board of the Company calls on all the shareholders to submit, not later than by 31st of December 2020, their share certificates to the Company’s registered office: 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 1/3, so that they can be transformed into an electronic record. Share certificates shall be submitted to the Company against written acknowledgement issued to the shareholder.

Further information on share dematerialization can be obtained at the phone number: +48 42 612 11 82.

Contact us

To learn more about our capabilities and offering
Phone: + 48 999 999 999
Email: kontakt [at] fairplacefinance.pl

Headquarters

ul. Inżynierska 1/3
93-569 Łódź
Fair Place Finance © 2019

MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

O FAIR PLACE FINANCE 

Fair Place Finance jest start-upem w branży inwestycyjnej realizującym wyjątkowy, innowacyjny projekt budowy w pełni cyfrowego domu maklerskiego oraz instytucji płatniczej. 

Plany biznesowe FPF zakładają udostępnienie cyfrowej platformy do zarządzania majątkiem klientom detalicznym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz współpracę z instytucjami finansowymi. 

Inwestorzy FPF mają duże doświadczenie i wymierne sukcesy w tworzeniu od podstaw innowacyjnych rozwiązań w sektorze finansowym, jako między innymi współtwórcy mBanku, czy też banku Smart. Nasz zespół tworzą niezwykle zdolni specjaliści w zakresie IT oraz doświadczeni menedżerowie z branży finansowej. 

Naszym celem jest zbudowanie pierwszego w Polsce „Wealth Techu” o zasięgu międzynarodowym. 

OPIS STANOWISKA 

W ramach przygotowań do uruchomienia działalności operacyjnej jako Dom Maklerski poszukujemy maklera papierów wartościowych. W ramach głównych zadań na tym stanowisku będzie wykonywanie operacji w ramach działalności inwestycyjnej oraz płatniczej. 

Pozycja: Makler papierów wartościowych

Miejsce pracy: Łódź, elastyczna forma pracy, włącznie z możliwością pracy zdalnej przez część czasu (szczegóły do ustalenia). 

Twoje zadania: 

 • Wykonywanie zadań związanych z działalnością maklerską oraz płatniczą w tym m.in.:
  • Operacje związane z dyspozycjami klientów w ramach działalności maklerskiej oraz płatniczej;
  • Tworzenie wewnętrznych procedur oraz dokumentów klientowskich;
  • Monitoring płynności;
  • Wykonywanie przelewów wewnętrznych;
  • Przygotowanie wymagań do narzędzi operacyjnych;
  • Udział w testach systemów;
  • Bieżąca obsługa klientów w ramach dostępnych kanałów komunikacji.

 

NASZE WYMAGANIA: 

 • Licencja maklera papierów wartościowych – warunek konieczny
 • Bardzo dobra znajomość Ms Excel 
 • Dobra znajomość języka angielskiego 

 

CO OFERUJEMY W ZAMIAN: 

 • Konkurencyjne i adekwatne do umiejętności wynagrodzenie 
 • Ciekawą pracę w innowacyjnym projekcie 
 • Dużą samodzielność w działaniu 
 • Możliwość ciągłego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności 
 • Umowę o pracę na pełen etat